Finansowanie badań

Utrzymanie Potencjału Badawczego - Kalkulacja wstępna na realizowane zadań w ramach działalności statutowej utrzymania potencjału badawczego UPB- Dz.S

W Uczelni obowiązuje Zarządzenie NR 28 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad podziału środków i sporządzania kalkulacji kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki w ramach finansowania działalności statutowej z 21.05.2011 r. 

Zarządzenia, rozporządzenia i inne przepisy do pobrania na stronie

Do pobrania:  Wzór Kalkulacji UPB-Dz.S.


BMN - składanie wniosków do 31.01. każdego roku

Projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - zwane w skrócie BMN.

Wnioski mogą składać doktoranci oraz pracownicy WNoŻiR ze stopniem doktora w terminie do 31 stycznia każdego roku. Rozstrzygnięcie konkursu na wiosnę.

Regulamin oraz dokumenty znajdują się na stronie.


Harmonogram konkursów

Na stronie NCN został opublikowany harmonogram konkursów na lata 2016/2017.

Stypendia z własnego funduszu stypendialnego ZUT. Termin składania wniosków do 31 maja i 30 listopada każdego roku

Wnioski mogą składać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni. W ramach własnego funduszu stypendialnego Rektor wydzielił pulę środków dla doktorów z zaawansowaną rozprawą habilitacyjną. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium, do wniosku zaopiniowanego przez Dziekana powinny dołączyć wykaz publikacji po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wnioski należy złożyć w Biurze Rektora do dnia 31 maja 2013 roku. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania stypendiów zawarte są w

Uchwale Nr 13 senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2009 roku

Zarządzeniu Rektora ZUT Nr 67 z dnia 17 marca 2009 roku 

Formularz wniosku


Aktualne wakaty i stypendia naukowe

Od 7 lipca 2014 r. na stronie internetowej RCIiTT znajdują się za aktualne informacje o otwartych konkursach stypendialnych na wyjazdy zagraniczne, a także na realizację badań naukowych w kraju.