problematyka badawcza

Zakres badań i posiadana aparatura

 

Katedra (początkowo zakład) prowadzi badania związane z zagadnieniami:

 

  1. obecności chemicznych zanieczyszczeń (metale ciężkie, pestycydy, PCB, WWA i inne) w żywności, napojach i wodzie pitnej, z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia (środowisko, przetwarzanie, opakowania, transport, składowanie),

  2. wpływu obróbki technologicznej i zabiegów kulinarnych na poziom zanieczyszczeń chemicznych w końcowych produktach spożywczych pod kątem możliwości jego obniżenia,

  3. obecności naturalnych substancji toksycznych,

  4. występowania szkodników magazynowych,

  5. obiegu ksenobiotyków w ekosystemach wodnych i lądowych (przechodzenie w układzie gleba – roślina – zwierzę, woda – osady - organizmy), w tym monitoringu zanieczyszczenia abiotycznych elementów środowiska wodnego i hydrobiontów metalami ciężkimi, pestycydami, PCB, WWA   i innymi związkami,

  6. dynamiki biokumulacji, wydalania i detoksykacji ksenobiotyków w organizmach wodnych oraz skutków zatrucia ryb metalami ciężkimi, PCB i innymi substancjami toksycznymi i niebezpiecznymi,

  7. prognoz zmian poziomu zanieczyszczenia hydrobiontów substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi na podstawie analizy danych wieloletnich,

  8. inne badania związane z ekotoksykologią oraz higieną i toksykologią żywności.

   

  Do prowadzenia badań Katedra Toksykologii dysponuje niezbędną nowoczesną aparaturę naukową, są to: chromatograf gazowy, chromatograf GC/MS, wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy, analizator rtęci, spektrofotometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową oraz spektrometr emisyjny ICP-AES.