publikacje

Ważniejsze publikacje naukowe pracowników i doktorantów (od bieżących do 1973 roku)

 1. Witczak A,. Abdel-Gawad H., Zalesak M., Pohoryło A.: Tracking residual organochlorine pesticides (OCPs) in green, herbal and black tea leaves and infusions of commercially available tea products marketed in Poland. Food Additives and Contaminants Part A, 2017, DOI: 10.1080/19440049.2017.1411614
 2. Sikorski Z.E., Witczak A. Interakcje składników żywności. Rozdział 9. W: „ Chemia żywności. Tom 1”, pod red. Z. Sikorskiego i H. Staroszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 9788301196257, 2017, Strony 317-338.
 3. Dąbrowski W., Witczak A. Problems of Food Safety. Chapter 1. W: “Toxins and other harmful compounds in foods” pod red. A. Witczak i Z. Sikorskiego (wyd. CRC Taylor & Francis Group, USA), ISBN 978-1-4987-4852-0, 2017, Strony 1-6
 4. Witczak A. Dioxins and Dioxin- like Compounds in Food. Chapter 12. W: “Toxins and other harmful compounds in foods” pod red. A. Witczak i Z. Sikorskiego (wyd. CRC Taylor & Francis Group, USA), ISBN 978-1-4987-4852-0,  2017, Strony 277-306.
 5. Watrak S., Rajkowska-Myśliwiec M., Protasowicki M.: The content of toxic metals in different types of tea and their impact on consumers health. KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych, 2016, 65(4), 563 - 571.Witczak A,. Abdel-Gawad H., Zalesak M., Pohoryło A.: Tracking residual organochlorine pesticides (OCPs) in green, herbal and black tea leaves and infusions of commercially available tea products marketed in Poland. Food Additives and Contaminants Part A, 2017, DOI: 10.1080/19440049.2017.1411614
 6. Witczak A., Pohoryło A.: Ocena zanieczyszczenia żywności pestycydami fosforoorganicznymi a ryzyko zdrowotne konsumentów. KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych, 2016. 65(4), 503 - 5012.
 7. Mocek K., Ciemniak A.: Influence of physical factors on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) content in vegetable oils. Journal of Environmental Science and Health Part B Pesticides Food Contaminants and Agricultural Wastes, 2016, 51(2), 96 - 102.
 8. Nastaj J., Przewłocka A., Rajkowska-Myśliwiec M. 2016.: Biosorption of  Ni(II), Pb(II) and Zn(II) on calcium alginate beads: equilibrium, kinetic and mechanism studies. Polish Journal of Chemical Technology Polish Journal of Chemical Technology, 2016, 18(3), 81—87, DOI: 10.1515/pjct-2016-0052
 9. Witczak A., Pohoryło A., Mituniewicz-Małek A. : Assessment of health risk from organochlorine xenobioticsin goat milk for consumers in Poland. Chemosphere, 2016, 148, 395 - 402.
 10. Friedrich M., Podlaszewska K., Pokorska-Niewiada K.: Effects of complementary and excess diet suplementations with selected minerals on their metabolism an distribution in body: A model study. Acta Scientiarum Polonorum – Technologia Alimentaria, 2015, 14(2), 165-174.  DOI: 10.17306/J.AFS.2015.2.18.
 11. Witczak W., Pohoryło A.: The estimation of consumer health risk associated with organochlorine xenobiotics in hard smoked cheese in Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2015, 50, 595-606. DOI: 10.1080/03601234.2015.1028847.
 12. Malinowski R., Protasowicki M., Niedźwiecki N., Meller E., Sammel A., Szkudlarek P., Treńczak K.: Anthropogenic industriosols within Ewa peninsula in Szczecin port. Part I. Stratygraphy and chemical properties. [Antropogeniczne gleby industrioziemne w obrębie półwyspu Ewa w porcie Szczecin. Część I. Budowa stratygraficzna i właściwości chemiczne]. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2015, 318(2), 29-40.
 13. Protasowicki M., Niedźwiecki E., Meller E., Malinowski R., Rajkowska-Myśliwiec M.: Anthropogenic industriosols within Ewa peninsula in Szczecin port. Part II. Content of heavy metals. [Antropogeniczne gleby industrioziemne w obrębie półwyspu Ewa w porcie Szczecin. Część II. Zawartość metali ciężkich]. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2015, 318(2), 47-56.
 14. Rajkowska-Myśliwiec M., Pohoryło A., Protasowicki M.: Mikroelementy w grzybach jadalnych  zebranych w lasach województwa zachodniopomorskiego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2014, 47(2), 180-185.
 15. Witczak A., H. Abdel-Gawad: Assessment of health risk from organochlorine pesticides residues in high-fat spreadable foods produced in Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2014, 49, 917–928. DOI:10.1080/03601234.2014.951574.
 16. Pokorska-Niewiada K., Watrak W., Protasowicki M.: Zawartość składników mineralnych w czekoladach mlecznych. [Content of mineral elements in milk chocolates]. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2014, 47(4), 871-875.
 17. Ciemniak A., Witczak A., Mocek K. Assessment of honey contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons, Journal of Environmental Science and Health, Part B, 2013, 48, 993 – 998.
 18. Protasowicki M., Własow T., Rajkowska M., Polna M., Bernard A. Metal concentration in selected organs of crayfish – Orconectes limosus and Pacifastacus leniusculus from Mazurian Lakes. J. Element. 2013 (DOI: 10.5601/jelem.2013.18.4.537).
 19. Abdel-Gawad H., Abdel-Hameed R. M.,  Witczak A. 2013. Residues of 14C-Ethion Along the Extraction and Refining Process of Maize Oil, and the Bioavailability of Bound Residues in the Cake for Experimental Animals. Bull Environ Contam Toxicol. 91, 240-245.
 20. Rajkowska M., Protasowicki M. Distribution of metals (Fe, Mn, Zn, Cu) in fish tissues in two lakes of different trophy in Northwestern Poland. Environ Monit Assess., 2013,185, 3493–3502 (DOI 10.1007/s10661-012-2805-8).
 21. Witczak A. Influence of smoking on PCB indicatory congeners residues levels in fish slices. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2012, 62(1), 31-39. DOI: 10.2478/v10222-011-037-1http://journal.pan.olsztyn.pl
 22. Witczak A., Abdel-Gawad H. Comparison of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls residues in vegetables, grain and soil from organic and  conventional farming in Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 2012, 47, 343-354.  (DOI: 10.1080/03601234.2012.646173).
 23. Pokorska K., M. Protasowicki, K. Bernat, M. Kucharczyk: Content of metals in flounder, Platichthys flesus L., and Baltic herring, Clupea harengus membras L., from the southern Baltic Sea. Archives of Polish Fisheries, 2012, 20(1): 51-53. DOI 10.2478/v10086-012-0006-2.
 24. Witczak A. Influence of smoking on PCB indicatory congeners residues levels in fish slices. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2012, 62 (1), 1-9.
 25. Witczak A., Abdel-Gawad H. Comparison of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls residues in vegetables, grain and soil from organic and conventional farming in Poland. Journal of Environmental Science and Health Part B, 2012, 47, 343-354.
 26. Witczak A., Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I. Assessment of daily intake of organochlorine pesticides from milk in different regions of Poland. Journal of Environmental Science and Health Part B, 2013, 48, 83-91.
 27. Witczak A., Ciemniak A., Ocena zanieczyszczenia wybranych gatunków miodu związkami z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych 2012., Rocz. PZH 63,3,359-366.
 28. Meller E.,  E. Niedźwiecki, M. Protasowicki M., R. Malinowski, A. Sammel, G. Jarnuszewski: Wpływ niekontrolowanych wysypisk odpadów na niektóre chemiczne właściwości gleb organicznych oraz mineralnych wytworzonych z glin i iłów w województwie zachodniopomorskim. [ Influence of uncontrolled dump sites on some chemical properties of organic and mineral soils developed from clay and loam in West Pomeranian]. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 2012, 63(2), 36-41. DOI 10.2478/v10239-012-0022-3.
 29. Rajkowska M., K. Pokorska, M. Protasowicki, A. Żych: African ostrich (Struthio camelus) meat as a source of essential and toxic elements in a human diet. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 2012, 11(4), 373-379.
 30. Witczak A., A. Patrzykąt: Comparison of two sample preparation methods for analysis of organochlorine pesticides residues in fish muscle. Journal of Environmental Science and Health Part B. 2011, 46, 191–197.
 31. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, A. Ciemniak, E. Meller, A. Witczak: Właściwości osadów dennych z basenów portowych Szczecina i małych portów w ujściu Odry. Roczniki Gleboznawcze, 2010, 60(4), 201-207.
 32. Rajkowska M., Protasowicki M. Distribution of selected metals in bottom sediments of lake Ińsko and Wiola (Poland). Ecological Chemistry and Engineering, 2011, 18 (5-6), 805-812.
 33. Niedźwiecki E., Protasowicki M., R. Malinowski, E. Meller, A. Sammel: Kształtowanie się właściwości różnie użytkowanych mad rzecznych w dolinie ujścia Krąpieli do Iny powyżej Stargardu Szczecińskiego. Część II. Właściwości chemiczne gleb z uwzględnieniem zawartości metali ciężkich.  Roczniki Gleboznawcze, 2011, 62(1), 111-116.
 34. Rajkowska M., Pokorska K., Holak M.Relationships between macro and microelements and heavy metals in selected organs of rudd (Scardinius erythrophthalmus, l.1758) from lakes Miedwie and Żelewko. Ecological Chemistry and Engineering, 2011, 18 (3), 419-424.
 35. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., Witczak A., Hendzel D., 2011: Polychlorinated biphenyl (PCB) residues in European roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) from north-western Poland. Chemistry and Ecology 27(6): 493-501.
 36. Protasowicki M., A. Ciemniak, M. Mamińska: Metale ciężkie w minogu rzecznym Lampetra fluviatilis (L. 1758). Rocznik Ochrona Środowiska, 2011, 13(2), 1223-1232.
 37. Ciemniak A.: Wpływ zabiegów kulinarnych oraz procesów technologicznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności. Rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo ZUT, Szczecin 2010. ISBN 978-83-7663-052-6.
 38. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., Witczak A., Hendzel D.: Polychlorinated biphenyl (PCB) residues in European roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) from north-western Poland. Chemistry and Ecology, 2011, 27(6), 493-501. (13 pkt)
 39. Witczak A., Jarnuszewska A. The content of selected mineral nutrients in infant and follow-on formulae available at retail stores in Szczecin. Zawartość wybranych mineralnych składników żywieniowych w mleku modyfikowanym dla niemowląt dostępnym w szczecińskich sklepach. Roczn. PZH, 2011, 62 (3), 257 - 262 (9 pkt)
 40. Rajkowska M., Pokorska K., Holak M., 2011: Relationships between macro and microelements and heavy metals in selected organs of rudd (Scardinius erythrophthalmus, l.1758) from lakes Miedwie and Żelewko. Ecological Chemistry and Engineering, 18 (3), 419-424.
 41. Ciemniak, A, Rajkowska M., Pokorska K. Środowiskowe zanieczyszczenia żywności. Laboratorium 2011, 11-12, 50-53.
 42. Rajkowska M., Protasowicki M., 2011: Distribution of selected metals in bottom sediments of Lakes Ińsko and Wisola (Poland). Ecological Chemistry and Engineering, 18 (5-6), 805-812.
 43. Ciemniak A., A. Witczak: Zmiany zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) podczas przechowywania konserw ze szprota w oleju. Bromatologia i Chemia Toksykol., 2010, 43(1), 86-92.
 44. Witczak A., A. Ciemniak: Wpływ metody osuszania matrycy wybranych produktów rybnych na odzysk wskaźnikowych kongenerów PCB. Bromatologia i Chemia Toksykol. 2010, 43(1), 27-34.
 45. Ciemniak A., A. Witczak: Porównanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w pieczywie. Roczniki PZH. 2010, 61(2), 135-140.
 46. Tomza-Marciniak A., A. Witczak: Distribution of endocrine-disrupting pesticides in the water and fish from the Oder River, Poland. Acta Ichtyologica et Piscatoria. 2010, 40(1), 1-9. DOI:10.3750/AIP2010.40.1.01.
 47. Witczak A., A. Ciemniak, W. Ciereszko: Analiza ryb wędzonych dostępnych na rynku szczecińskim pod kątem zawartości dioksynopodobnych kongenerów PCB. Bromatologia i Chemia Toksykol. 2010, 43(2), 163-169.
 48. Witczak A., Tomza-Marciniak A.: The health risk assessment of organochlorine pesticides in smoked fish products available in Szczecin, Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part B. 2010, 45, 658-665. DOI: 10.1080/03601234.2010.502438.
 49. Brucka-Jastrzębska E., Kawczuga D., Protasowicki M., Rajkowska M.: Effect of culture conditions on magnesium and zinc concentrations in muscles of freshwater fish. J. Elementol. 2010, 15 (2) 239-250.
 50. Ciemniak A., K. Mocek: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w herbatach i ich naparach. Roczniki PZH. 2010, 61(3), 243-248.
 51. Buczek A., J. Jankowska, D. Jarosz, A. Kalata, A. Ociepa, M. Protasowicki, H. Staszewska: Dwutlenek siarki w krajowych i importowanych napojach alkoholowych. [Sulphur dioxide in domestic and imported alcoholic beverages.] Folia Pomeranae UniversitatisTechnologiae Stetinensis. Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 2010, 281 (16), 13-18.
 52. Witczak A.: Effect of heat treatment on organochlorine pesticide residues in selected fish species. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2009, 59(3), 231-235.
 53. Niedźwiecki E., M. Protasowicki., R. Malinowski, A. Bucior, G. Poleszczuk: Water and soil conditions facilitating halophyte development in the Polish western coastal areas of the Baltic Sea [Warunki wodno-glebowe sprzyjające rozwojowi halofitów w zachodniej strefie przybałtyckiej Polski]. Ecological Chemistry and Engineering S, 2009, 16(4), 439-451.
 54. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, A. Ciemniak, A. Witczak, E. Meller, R. Malinowski: Rozmieszczenie metali ciężkich, WWA i PCB w rdzeniach osadów dennych jeziora Dąbie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2009, 542, 821-833.
 55. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, T. Wojcieszczuk, A. Sammel, K. Dembińska, G. Jaruta: Cechy morfologiczne i skład chemiczny gleb północno-zachodniej części Szczecina. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2009, 542, 797-804.
 56. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, A. Sammel, M. Młynarczyk, A. Miller: Skład chemiczny gleby i sałaty odmiany „Królowa majowych” (Lactuca sativa L.) w ogrodach przydomowych Szczecina. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2009, 542, 789-796.
 57. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, A. Ciemniak, A. Witczak, E. Meller, R. Malinowski, Z. Wechterowicz: Właściwości chemiczne osadów dennych jeziora Dąbie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2009, 535, 331-348.
 58. Tomza-Marciniak A., A. Witczak: Bioaccumulation of DDT and its metabolites in the Międzyodrze ecosystem. Polish J. of Environ. Stud., 2009, 18(3), 467-474.
 59. Witczak A.: Effect of frying on polychlorinated biphenyls content in muscle meat of selected fish species. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2009, 59(2), 159-164.
 60. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, E Meller, R. Malinowski, A Sammel: Content of potassium and magnesium in organic soils and meadow vegetation of Szczecin Pomerania. [Zawartość potasu i magnezu w glebach organicznych i roślinności łąkowej Pomorza Szczecińskiego]. Journal of Elementology, 2009,14(2), 331-340.
 61. Rajkowska M., M. Holak, M. Protasowicki: Makro i mikroelementy w wybranych asortymentach piwa. [Macro- and microelements in some selected assortments of beer]. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2009, 2(63), 112-118.
 62. Lidwin-Kaźmierkiewicz M., K. Pokorska, M.Protasowicki, M. Rajkowska, Z. Wechterowicz: Content of selected essential and toxic metals in meat of freshwater fish from West Pomerania, Poland. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2009, 59(3), 219-224.
 63. Brucka-Jastrzębska E., D. Kawczuga, M. Rajkowska, M. Protasowicki: Levels of microelements(Cu, Zn, Fe) and macroelements (Mg, Ca) in freshwater fish. Journal of Elementology, 2009,14(3), 437-447.
 64. Brucka-Jastrzębska E., D. Kawczuga, M. Rajkowska: Estimation of total antioxidant status and concentrations of bioelements Zn, Fe, Cu and cholesterol in rainbow trout (Oncorhynhus mykiss Walbaum). Fresenius Environmental Bulletin, 2009, 18(10a), 1981-1986.
 65. Witczak A., Chlewińska M.: Two methods of sample preparation for analysis of non-ortho and mono-ortho PCB congeners in the muscles of selected fish species. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 2008, 38(1), 63-71. DOI: 10.3750/AIP2008,38.1.10.
 66. Witczak A., W. Ciereszko: Effect of hot smoking on the content of selected polychlorinated biphenyl congeners in hering (Clupea harengus) slices. Agricultural and Food Chemistry, 2008, 56(11), 4278-4282.
 67. Ciemniak A., M.A. Ochwat: Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wybranych produktach przeznaczonych do żywienia niemowląt i małych dzieci. Bromat. Chem. Toksykol., 2008, 41(1) 73-79.
 68. Ciemniak A., L. Chrąchol: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w zbożowych produktach śniadaniowych. Roczniki PZH, 2008, 59(3), 301-307.
 69. Rajkowska M., Z. Wechterowicz, M. Lidwin-Kaźmierkiewicz, K. Pokorska, M. Protasowicki: Accumulation of selected metals in roach (Rutilus rutilus L.) from West Pomeranian lakes. Ecological Chemistry and Engineering, 2008, 15(1-2), 119-123.
 70. Tomza-Marciniak A., W. Ciereszko: Wpływ zawartości dioksynopodobnych kongenerów PCB w mięsie ryb pochodzących z Międzyodrza na stopień zagrożenia toksykologicznego konsumentów. Medycyna Wet., 2008, 64(2), 189-192.
 71. Sękalaska B.: Oznaczanie aspatamu i acesulfamu-K w piwach smakowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Folia Univ. Agric. Stetin. Agric., Aliment., Pisc. Zootech., 2008, 260(5), 5-14.
 72. Bochenek I., M. Protasowicki, E. Brucka-Jastrzębska: Studies on the bioavailability of heavy metals (Cd, Pb, Cu, Zn) from bottom sediments for guppies (Poecilia reticulata Peters). Archives of Polish Fisheries, 2008, 16(2), 155-166.
 73. Bochenek I., M. Protasowicki, E. Brucka-Jastrzębska: Concentrations of Cd, Pb, Zn and Cu in roach (Rutilus rutilis L.) from the Odra River estuary and their correlation with concentrations of heavy metals in bottom sediments collected in the same area. Archives of Polish Fisheries, 2008, 16(1), 21-36.
 74. Protasowicki M., M. Dural, J. Jaremek: Trace Metals in the Shells of Blue Mussels (Mytilus edulis) from the Poland Coast of Baltic Sea. Environmental Monitoring and Assessment, 2008, 141(1-3), 329-337 (DOI 10.1007/s10661-007-9899-4).
 75. Simeonov V., L. Wolska, A. Kuczyńska, J. Gurwin, S. Tsakovski, M. Protasowicki, J. Namieśnik: Sediment-quality assessment by intelligent data analysis. Trends in Analytical Chemistry, 2007, 26(4), 323-331.
 76. Rajkowska M., Pokorska K., Lidwin-Kaźmierkiewicz M., 2007. Formy geochemiczne wybranych metali w osadach dennych na przykładzie jeziora Ińsko Małe. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31, 507-511.
 77. Rajkowska M., Lidwin-Kaźmierkiewicz M., Antonowicz J., 2007. Comparison of selected methods of preparation water samples for analysies of trace elements. Ecological Chemistry and Engineering, 14 (12), 1255-1260.
 78. Lidwin-Kaźmierkiewicz M., Rajkowska M., Protasowicki M., 2006. Wpływ gotowania mięsa wołowego na zawartość Cd, Cu, Hg, Pb, Zn. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 2 (1) 127-133.
 79. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, G. Poleszczuk, E. Meller, R. Malinowski, A. Ciemniak: Chemical properties of the soil of the southern part of Gryfiński Polder within the Dolna Odra Valley Land scape Park. Polish J. Environ Stud. 2006, 15(5d), 327-332.
 80. Brucka-Jastrzębska E., M. Protasowicki: Poziom kadmu, niklu i cynku u narybku karpia hodowanego w wodach zrzutowych Elektrowni Dolna Odra. Medycyna Wet. 2006, 62(11), 1317-1321.
 81. Brucka-Jastrzębska E., M. Protasowicki: Levels of selected metals in tissues and organs of 5-month-old carp (Cyprinus carpio L.). Acta Sci. Pol., Piscaria 2006, 5(2), 3-16.
 82. Tomza A., A. Witczak, W. Ciereszko: Uptake of polychlorinated biphenyl congeners in freshwater mussels Anodonta complanata from the lower Odra River. Polish J. Environ. Stud. 2006, 15(4), 603-608.
 83. Witczak A., W. Ciereszko: Changes in total PCB content in selected fish products during hot- and cold smoking. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 2006, 36(1), 11-16.
 84. Witczak A., W. Ciereszko: Effect of smoking process on changes in the content of selected non-ortho and mono-ortho PCB congeners in mackerel slices. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2006, 54(15),5664-5671.
 85. Witczak A., A. Leszczyńska: Polychlorinated biphenyls (PCB) congener residues in „frutti di mare” (seafood) products. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2006, 5(2), 117-126.
 86. Czerniejewski P., W. Wawrzyniak, K. Pokorska: Wiek, tempo wzrostu i kondycja leszcza (Abramis brama L.) z jeziora Steklno (Pojezierze Zachodniopomorskie). Komunikaty Rybackie, 2006, 1, 3-7.
 87. Sękalska B., A. Ciechanowicz, B. Dołęgowska, M. Naruszewicz: Optimized RT-PCR Method for Assaying Expression of Monocyte Chemotactic Protein Type 1 (MCP-1) in Rabbit Aorta. Biochemical Genetics, 2006, 44(3/4), 133-143.
 88. Łuczyńska J., E. Brucka-Jastrzębska: Determination of heavy metals in the muscles of some fish species from lakes of the north-eastern Poland. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 2006, 15/56(2), 141-146.
 89. Ciemniak A.: Porównanie zawartości N-nitrozodimetyloaminy w wybranych produktach mięsnych. Roczn. PZH, 57(4), 341-346.
 90. Czyż H., E. Niedźwiecki, M. Protasowicki, M. Rogalski, G. Poleszczuk: Chemical investigations of surface waters in drainage ditches and stagnation pockets and soil waters in halophite habitats on the Karsiborska Kępa Island (Brama Świny –area NW Poland). in: Salt Grasslands and coastal meadows (Ed. Henryk Czyż), Szczecin, 2006, 51-60.
 91. Niedźwiecki E., G. Poleszczuk, M. Protasowicki, R. Malinowski, K. Wachholz: The properties of the Dziwna valley organic soil as affected by brackish water. in: Salt Grasslands and coastal meadows (Ed. Henryk Czyż), Szczecin, 2006, 61-68.
 92. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, M. Rogalski, G. Poleszczuk: Chemical investigations of surface in drainage ditches and stagnation pockets and soil waters in halophite habitats in the Chrząszczewskaa Island (NW Poland). in: Salt Grasslands and coastal meadows (Ed. Henryk Czyż), Szczecin, 2006, 69-78.
 93. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, R. Malinowski, E. Meller, A. Sammel, W. Mroziński: Content of heavy metals in organic soils of the Dziwna strait valley (near Jarzębowo) and the Rega valley (near Włodarka) under grassland vegetation with halophytes. in: Salt Grasslands and coastal meadows (Ed. Henryk Czyż), Szczecin, 2006, 79-83.
 94. Rajkowska M., Z. Wechterowicz, M. Protasowicki: Bioaccumulation of mercury in common duckweed (Lemna minor L.). Model research. Ecological Chemistry and Engineering, 2005, 12(10), 1121-1125.
 95. Wechterowicz Z., M. Rajkowska, M. Protasowicki: Common duckweed (Lemna minor L.) as a potential bioindicator of heavy metal pollution of freshwaters. Ecological Chemistry and Engineering, 2005, 12(10), 1155-1161.
 96. Łuczyńska J., E. Brucka-Jastrzębska, The relationship beetween the content of lead and cadmium in muscle tissue and tehe size of fish from lakes in the Olsztyn lake district north-east Poland. Arch. Pol. Fish., 2005, 13(2), 147-155.
 97. Perkowska A., M. Protasowicki, S. Kęsek, A. Pogorzały, A. Górniak: Wpływ ołowiu na plon oraz pobieranie magnezu przez rzeżuchę ogrodową (Lepidium sativum L.) w zależności od rodzaju podłoża [Effect of lead on garden cress (Lepidium sativum L.) yield and magnesium uptake depending on kind of substrate]. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 2005, 244(99), 205-212.
 98. Brucka-Jastrzębska E., M. Protasowicki: Effects of cadmium and nickel exposure on haematological parameters of common carp, Cyprinus carpio L. Acta Ichthyol. Piscat. 2005, 35 (1), 29-38.
 99. Brucka-Jastrzębska E., M. Protasowicki: Wpływ pory roku na poziom cynku i magnezu w organizmie karpia Cyprinus carpio L. Journal of Elementology, 2005, 10(3), 477-482.
 100. Witczak A., Tomza A., Ciereszko W., Borowicz J.: Porównanie zawartości wybranych pestycydów chloroorganicznych w korze sosny (Pinus sylvestris L.) oraz w glebie na terenie Leśnictwa Moracz, Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 4 (2), 2005, 135-146.
 101. Ciemniak A.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w herbatach ziołowych i owocowych. Roczn. PZH, 2005, 56(4), 317-322.
 102. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, M. Trzaskoś, E. Meller R. Malinowski, A. Samel: Zasobność gleb Międzyodrza w składniki mineralne a skład chemiczny porastającej je roślinności na przykładzie Polderu Widuchowskiego [Nutrient resources of the Odra River delta soils and chemical composition of their vegetation cover – case study of the Widuchowa Polder]. Roczniki Gleboznawcze, 2004, 55(4), 93-101.
 103. Ciereszko W., Witczak A., Tomza A., Borowicz J.: Zawartość ogólnego PCB i kongenerów wskaźnikowych w korze sosny (Pinus sylvestris L.) oraz w glebie na terenie Leśnictwa Moracz, Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 3(2), 2004, 23-31.
 104. Ciereszko W., Tomza A., Witczak A.: Zawartość wybranych kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB) w konserwach z tuńczyka. Acta Sci. Pol., Technol. Alim. 2004, 3(2), 57-64.
 105. Kurek E., E. Niedźwiecki, M. Protasowicki, A. Słomka, E. Ozimek: Efekt zastosowania chińskiego bionawozu „Juwei” C.B.I. na plon kukurydzy uprawianej na glebie lekkiej w warunkach Pomorza zachodniego [The effects of biofertilizer „Juwei” C.B.I. produced in China on growth and yield of maize cultivated on sandy soils in Western Pomerania]. Roczniki Gleboznawcze, 2004, 55(3), 121-128.
 106. Brucka-Jastrzębska E., M. Protasowicki: Elimination dynamics of nickel, administered by a single intraperitoneal injection, in common carp, Cyprinus carpio L. Acta Ichthyol. Piscat. 2004, 34 (2), 181-192.
 107. Brucka-Jastrzębska E., M. Protasowicki: Elimination dynamics of cadmium, administered by a single intraperitoneal injection, in common carp, Cyprinus carpio L. Acta Ichthyol. Piscat. 2004, 34 (2), 167-179.
 108. Protasowicki M., E. Niedźwiecki: An attempt to estimate heavy metals load during sedimentation of sludges in the Szczecin Lagoon. Rocznik Ochrona Środowiska, 2004, 6, 91-98.
 109. Ciemniak A.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w naparach herbat ziołowych i owocowych. Bromat. Chem. Toksykol., 2004, 37(1), 25-35.
 110. Ciemniak A.: Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach jadalnych metodą GC-MS. Bromat. Chem. Toksykol., 2004, 37(1), 19-24.
 111. Sękalska B.: Aortalna ekspresja genu białka chemataktycznego monocytów typu 1 (MCP-1) u królików z doświadczalną miażdżycą. Ann. Acad. Med. Stetin., 2003, 49, 79-90.
 112. Niedźwiecki E., Protasowicki M., Grabowska B., Meller E.: Skład chemiczny popiołów z termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2003, 494, 315-320.
 113. Ciereszko W., Witczak A.: Zmiany w zawartościach wybranych kongenerów PCB w mięsie karpia w wyniku obróbki cieplnej. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. 2003, 2(1), 155-164.
 114. Niedźwiecki E.,  Protasowicki M., Ciemniak A., Meller E., Tomza A.: Zawartość rtęci, kadmu i ołowiu w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2003, 492, 205-210.
 115. Niedźwiecki E., Protasowicki M., Poleszczuk G., Meller E.: Właściwości gleb organicznych Wyspy Chrząszczewskiej w warunkach oddziaływania wód słonych. Acta Agrophysica, 2003, 1(2), 279-285.
 116. Meyer A-K.,  Adamiec E., Anders B., Biernat J., Błachuta J., Damke H., Dubicki A., Francke W., Franke S., Greif A., Helios-Rybicka E., Henning K-H., Heybowicz E., Klemm W., Knöchel A., Müller A., Namieśnik J., Niedźwiecki E., Niemirycz E., Perkowska A., Protasowicki M., Puff T., Theel O., Wessels M., Wittmüß C., Wolska L.: Die Belastung der Oder. Ergebnisse des Internationalen Oderprojekts (IOP) [Zanieczyszczenie rzeki Odry. Wyniki Międzynarodowego Projektu Odra (IOP)]. Wyd. Univ. Hamburg, Hamburg 2002, 131 pp. [139 ss.] (ISBN 3-924330-54-9).
 117. Ciereszko W.: Witczak A., Concentration of PCBs and selected pesticides in bottom sediments, zebra mussel and some more important fish species of the Szczecin Lagon. Acta Ichthyol. Piscat. 2002, 32(1), 35-40.
 118. Helios-Rybicka E., A. Knöchel, A.-K. Meyer, M. Protasowicki, L. Poprawski, L. Wolska, J. Namieśnik: Distribution of pollutants in the Odra River system. Part I. General description of the International Odra Project (IOP). Polish J. Environ. Studies, 2002, 11(6), 649-653.
 119. Ciemniak A., M. Protasowicki: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w mięsnych i drobiowych produktach spożywczych. Bromat. Chem. Toksykol., 2002, 35(2), 121-125.
 120. Sobecka E., M. Protasowicki: Changes in contents of zinc and copper in organs and blood of nickel exposed European catfish, Silurus glanis L. [Zmiany zawartości cynku i miedzi w narządach i krwi suma europejskiego (Silurus glanis L.) pod wpływem działania niklu]. Acta Ichthyol. Pisc., 2002, 32(1), 23-34.
 121. Kołakowska A., K. Stypko, Z. Domiszewski, G. Bienkiewicz, A. Perkowska, A. Witczak: Canned cod liver as a source of n-3 polyunsaturated fatty acids, with a reference to contamination. Nahrung/Food, 2002, 46(1), 40-45.
 122. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, H. Czyż, T. Wojcieszczuk, R. Malinowski: Właściwości chemiczne silnie zakwaszonych gleb Karsiborskiej Kępy, znajdujących się pod oddziaływaniem wód rzeczno-morskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2002, 482, 397-402.
 123. Kurek E., E.Niedźwiecki, M.Protasowicki, A.Słomka: Mikrobiologiczna i chemiczna ocena biologicznych nawozów Juwei i C.B.I. uruchamiających fosfor i potas w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2002, 484, 325-333.
 124. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, W. Ciereszko, A. Ciemniak, E. Meller: Zawartość wybranych metali ciężkich i związków chloroorganicznych w osadach dennych akwenów Międzyodrza w obrębie Polderu Widuchowskiego. W: Dolina Dolnej Odry. Monografia Przyrodnicza Parku Krajobrazowego (red. J. Jasnowska). STN, Szczecin, 2002, 337-354 (ISBN 83-89260-01-8).
 125. Bury M., H. Czyż, T. Fock, M. Grünwald, K. Hergarden, M. Köhler, E. Niedźwiecki, M. Protasowicki, D. Repaŝi, M. Trzaskoś, L.Vetter, J. Walter, B. Zander: Deichrückbau und Salzgrasland an der südlichen Ostseeküste. Schriftenreihe d. Fachhochschule Neubrandenburg, 2002, A (20), 222 s. (ISBN 3-932227-55-7).
 126. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, A. Ciemniak, I. Bochenek: Cynk w osadach dennych ujścia Odry. [Zinc in the bottom sediments of the Odra River estuary]. Zesz. Nauk. Kom. „Człowiek i Środowisko” PAN, 2002, 33, 237-241.
 127. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, E. Meller, M. Trzaskoś, R. Malinowski, A. Sammel: Ocena stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb i roślinności Międzyodrza na przykładzie Polderu Widuchowskiego. W: Dolina Dolnej Odry. Monografia Przyrodnicza Parku Krajobrazowego (red. J. Jasnowska). STN, Szczecin, 2002, 355-371 (ISBN 83-89260-01-8).
 128. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, H. Czyż, R. Malinowski: Soil habitat of the area with halophilous vegetation within the Polish Baltic Sea Zone. Schriftenreihe d. Fachhochschule Neubrandenburg, 2002, A (18), 31-36.
 129. Schalitz G., H. Czyż, E. Niedźwiecki, M. Protasowicki: Population ecological measuring programme by Alopecurus pratensis L. for estimation of reaction to extended flooding conditions in the Oder river floodplains. Grassland Science in Europe, 2002, 7, 844-845.
 130. Ciereszko W.: Zawartość wybranych polichlorowanych węglowodorów w olejach jadalnych, Folia Universitatis Agraculturae Stetinensis, Scientia Alimentaria, 2002, 229 (2), 31-36.
 131. Ciereszko W.: Polychlorinated hydrocarbons in fishes, blue mussel (Mytilus edulis), and in bottom sediments of the south-western Baltic Sea. Acta Ichthyol. Piscat. 2002, 32(2), 127-136.
 132. Ciereszko W.: Dynamics of the PCB decline in selected organs of carp (Cyprinus carpio L.) during depuration in clean water. Acta Ichthyol. Piscat., 2001, 31(2), 119-126.
 133. Ciereszko W.: Accumulation of PCB in selected organs and tissues of carp (Cyprinus carpio L.). Acta Ichthyol. Piscat., 2001, 31(2), 105-117.
 134. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, E. Brucka-Jastrzębska: Oddziaływanie składowiska popiołów z węgla kamiennego na środowisko w świetle wieloletnich badań stężeń metali ciężkich w odciekach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2001, 476, 251-258.
 135. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, S. Gonet: Distribution of Trace Elements in Sediment Cores of Dąbie Lake, Poland. In: Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment (Eds. J. Weber et. al.). Proc. 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wrocław, Poland, Sept. 11-15, 2001, 179-180.
 136. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, T. Wojcieszczuk, Z. Zabłocki, E. Meller, R. Malinowski, A. Sammel: Osady torów wodnych, kanałów portowych oraz możliwości ich wyk orzystania na przykładzie pola refulacyjnego Ostrów Grabowski w Szczecinie. [Bottom sediments dreged from shipping lanes and harbour canals and possibility of their utilisation on example of Ostrów Grabowski dumping area located in Szczecin]. Fol. Univ. Agric. Stetin. 217 Agricultura (87): 159-164, Ann. 2001.
 137. Niedźwiecki E, M. Protasowicki, H. Czyż, W. Ciereszko, G. Nowak: Chemical composition of the vegetation introdiuced on the areas reclaimed by using sewage sludge. Pol. J. Chem. Tech., 2001, 3(3), 15-16.
 138. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, T. Wojcieszczuk, A. Ciemniak, D. Niedźwiecka: Content of macroelements and some traces elements in dust fallout within Szczecin urban area. Soil Anthropization VI. Proc. International Workshop Bratislava, Slovakia, June 20-22, 2001 (ed. J. Sobocka), Bratislava 2001, 119-124. 2a. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, T. Wojcieszczuk, A. Ciemniak, D. Niedźwiecka: Content of Macroelements and Some Trace Elements in Dust Fallout within Szczecin Urban Area. Soil Anthropization VI. Summaries of Oral and Poster Presentations. International Workshop Bratislava, Slovakia, June 20-22, 2001, 33.
 139. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, E. Brucka-Jastrzębska: Wieloletnie badania zawartości metali w odciekach i wodach składowiska popiołów Elektrociepłowni Szczecin. VIII Międzynarodowa Konferencja nt. Popioły z Energetyki, Międzyzdroje, 24-26 październik 2001, Wyd. BIG, Szczecin 2001, 203-213. (ISBN 83-87588-02-4).
 140. Perkowska A., M. Protasowicki: Cadmium and lead in fishes and in selected elements of the Świdwie Lake rcosystem. Acta Ichthyol. et Piscat., 2000, 30(2), 71-84.
 141. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, D. Kujawa, E. Niedźwiecka: Zawartość kadmu i ołowiu w pyle opadowym w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Zesz. Nauk. Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, 2000, 26, 201-207.
 142. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, T. Wojcieszczuk: Content of some heavy metals in soil and dust fallout within Szczecin urban area. First International Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas, Univ. Essen, Germany, July 12-8, 2000. Proc. Vol. 1. The Unknown Urban Soil, Detection Resources and Faces, 75-77.
 143. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, T. Wojcieszczuk, Z. Zabłocki, E. Meller, R. Malinowski, A Sammel: Właściwości chemiczne osadów dennych na polu refulacyjnym Ostrów Grabowski w Szczecinie. Międzynarodowa Konferencja Erozyjna [Int. Conf.], Szczecin 30.08-1.09.2000. Mat. Konf., 11-15.
 144. Helios-Rybicka E., A. Knochel, E. Adamiec, A. Meyer, M. Strzebońska, Behrens K., P. Beuge, A. Greif, W. Klemm, M. Protasowicki, E. Niedźwiecki, L. Poprawski: Crucial loads in the river Odra – impacts of floods on the situation of hazardous substances. BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) Symposium (Elbeforschung) on Aquatic Landscape, Berlin, 2000, ATV-DVWK-Schriftenreihe, 2000, 21, 79-99.
 145. Niedźwiecki E., M. Protasowicki: Wykorzystanie osadów dennych z pogłębiania toru wodnego Świnoujście – Szczecin do uzdatniania terenu w obszarze estuarium Odry [Utilisation of sediment crowns of Świnoujście – Szczecin for fairway depending Rekultywacji. Nauka – Gospodarce (red. H. Kamieniecki). Wyd. AR Szczec., 2000, 253-256.in the Odra River esuary]. W: Tereny Zdegradowane – Możliwości ich
 146. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, T. Wojcieszczuk, R. Malinowski: Zawartość siarki w glebach wstecznej delty Świny na przykładziegleb organicznych Karsiborskiej Kępy [Sulphur content in organic soils of „Karsiborska Kępa” island within the Świna reverse delta]. Fol. Univ. Agric. Stetin. 204 Agricultura (81): 97-102, Ann. 2000.
 147. Protasowicka A., E. Niedźwiecki, M. Protasowicki: Magnez w glebach hydrogenicznych, roślinności łąkowej i krwi krów z wybranych obszarów Pomorza Szczecińskiego. Biul. Magnezol., 1999, 4(3/4), 531-534.
 148. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, Tran Van Chinh: Antropogeniczne gleby napływowe w obszarze ujściowym Odry. W: Raport o stanie w województwie zachodniopomorskim w latach 1997-1998 (red. M. Landsberg-Uczciwek). Wyd. IOŚ, Warszawa, 1999, 30-32. [ISBN-83-7217-089-4].
 149. Perkowska A., M. Protasowicki: Mercury in fishes and in selected elements of the Świdwie Lake ecosystem. Acta Ichthyol. et Piscat., 1999, 29(2), 31-41.
 150. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, M. Wasieczko: Degradacja gleb w obrębie poligonu „Borne Sulinowo”. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1999, 467, 345-352.
 151. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, W. Ciereszko, A. Perkowska, E. Meller: The comparison of sediment contamination in the area of estuary and the lower course of the Odra before and after the flood of summer 1997. Acta Hydrochim. Hydrobiol., 1999, 27(5), 338-342.
 152. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, M. Bury: Heavy metal content of the soil of Karsiborska Kępa island. Fol. Univ. Agric. Stetin. 203 Agricultura (80): 77-81, Ann. 1999.
 153. Czyż H., E. Niedźwiecki, M. Trzaskoś, M. Protasowicki: Macro- and microelements content in the sward depending on soil chemical composition. Fol. Univ. Agric. Stetin. 203 Agricultura (80):73-76, Ann. 1999.
 154. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, T. Wojcieszczuk, R. Malinowski: The soils of the „Karsiborska Kępa” island within the Świna reverse delta. Fol. Univ. Agric. Stetin. 203 Agricultura (80):51-57, Ann. 1999.
 155. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, A. Nowak, H. Czyż, W. Ciereszko, E. Meller: Charakterystyka odpadów potartacznych w aspekcie ich zagospodarowania. [Characteristics of sawmill wastes considering the possibility of their utilisation]. Fol. Univ. Agric. Stetin. 200 Agricultura (77):295-298, Ann. 1999.
 156. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, H. Czyż, W. Ciereszko, Z. Nowak, D. Śliwiński: Skład chemiczny roślinności trawiastej z terenów oczyszczalni ścieków komunalnych w Świnoujściu zrekultywowanych i zagospodarowanych przy użyciu osadów ściekowych. [Chemical composition of grassland plants sampled from the area sewage treatment plant in Świnoujście recultivated using sewage sludge]. Fol. Univ. Agric. Stetin. 200 Agricultura (77):289-294, Ann. 1999.
 157. Kurpios M., A. Nowosielski: Pozostałości chlorowanych pochodnych węglowodorów w organizmach trzech gatunków ryb z Zalewu Szczecińskiego. Bromat. Chem. Toksykol., 1999, 32(1), 87-91.
 158. Kurpios M., M. Kołodziej: Pozostałości pochodnych chlorowych węglowodorów w tłuszczu około nerkowym saren pozyskanych w województwie szczecińskim. Bromat. Chem. Toksykol., 1998, 31(4), 327-333.
 159. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, H. Czyż, W. Ciereszko, D. Śliwiński, Z. Nowak: Wykorzystanie osadów ściekowych przy zakładaniu trawników na glebie piaszczystej. W: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie (red. K. Kałucki), Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 1998, 547, 256-259. [ISSN 1230-7106].
 160. Protasowicki M., A. Protasowicka, E. Niedźwiecki: Zawartość ołowiu w paszach dla drobiu oraz mięśniach i wątrobie kurczaków województwa szczecińskiego. Zesz. Nauk. Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, 1998, 21, 313-317.
 161. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, A. Perkowska: Trace elements in bottom sediments from Świnoujście harbour basins. Proc. of Polish-German Symp. – Świnoujście, 19-20 November, 1996, Sea Fisheries Institute, Gdynia 1998, 58-67. (recenzowane) [ISBN 83-9088885-1-3].
 162. Kowatsch A., Th. Fock, M. Köchlern, L. Vetter, J. Walter, H. Czyż, E. Niedźwiecki, M. Protasowicki, M. Trzaskoś, M. Bury: Potentieles Überschwemmungsgrünland an der Ostseeküste. Status-Quo und Nutzungsoptionen. Neubrandenburg, 1998, 112 ss. [ISBN 3-932227-12-3].
 163. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, W. Ciereszko, A. Perkowska, E. Meller: Skład chemiczny osadów dennych portu szczecińskiego przed i po powodzi na przykładzie rzeki Parnicy. [The chemical composition of bottom sediments of Szczecin port areas before and after the 1997 flood based on the Parnica river]. W: Ochrona i rekultywacja terenów Odry. Sytuacja po powodzi 1997 roku [Protection and Recultivation of the Odra-Basin Areas. The situation after overflow 1997]. (eds. H. Greinert, U. Kołodziejczyk, A. Greinert), ZDW Zielona Góra, 1998, 349-357. [ISBN 83-905167-4-8].
 164. Protasowicki M., E. Niedźwiecki: Concentration of selected heavy metals in the bottom sediments of the Western and Eastern River Oder. Proc. of the International Conference on Management of the Transboundary Waters in Europe, 22-25 September 1997, Mrzeżyno, Poland, (eds. M. Landsberg-Uczciwek, M. Adriaanse, R. Enderlein), „DB” Szczecin, 1998, 467-471. [ISBN 83-906847-4-8] (praca recenzowana).
 165. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, G. Poleszczuk: Zakwaszenie osadów dennych Jeziora Nowowarpieńskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1998, 456, 273-277.
 166. Cieślewicz J., E. Niedźwiecki, M. Protasowicki, S. Gonet: Humic properties of bottom sediments from the Szczecin Lagoon (North-West Poland). in: The Role of Humic Substances in the Ecosystems and Environmental Protection (eds. J. Drozd and J. Weber) Wrocław, 1997, 553-560. [ISBN 83-906403-2-5].
 167. Zakrzewska H., Z. Machoy, M. Protasowicki, B. Worona: Changes in the mineral composition of bones as an indicator. I. Investigations in the Polish regions along the lower course of River Odra. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1997, 180(67), 81-86.
 168. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, W. Ciereszko, G. Schalitz: The heavy metals and chloroorganic substances content in the bottom sediments Western and Eastern part of the Odra River between Widuchowa and Szczecin. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1997, 180(67), 63-69.
 169. Sobecka E., M. Protasowicki: Wpływ zatrucia podostrego niklem na jego zawartość w wybranych tkankach suma pospolitego Silurus glanis L. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1997, 448a, 307-310.
 170. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, A. Perkowska: Kadm i nikiel w osadach dennych Jeziora Nowowarpieńskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1997, 448b, 259-365.
 171. Masiuk S., H. Łącki, A. Ciemniak: Mieszadła zatapialne. Inż. Aparat. Chem., 1997, 3, 14- 17.
 172. Masiuk S., A. Ciemniak: Układy mieszające wolnomieszadłowe. Inż. Aparat. Chem., 1997, 1, 17- 21.
 173. Perkowska A., M. Protasowicki: Heavy metal contents in sediments and blue mussels Mytilus edulis from three regions of the Southern Baltic Sea. Oceanological Studies, 1996, 25(4), 55-63.
 174. Niedźwiecki E., A. Protasowicka, M. Protasowicki: Cynk w glebach organicznych, roślinności łąkowej i tkankach wybranych zwierząt województwa szczecińskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1996, 434 cz.1, 519-524.
 175. Niedźwiecki E., M. Protasowicki: Zawartość miedzi w glebach rolniczo użytkowanych, odpadach przemysłowych, osadach ściekowych i dennych oraz w wybranych środkach spożywczych województwa szczecińskiego. Zesz. Nauk. PAN, 1996, 14, 97-103.
 176. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, W. Ciereszko, T. Wojcieszczuk: Skład chemiczny podłoży ogrodniczych dostępnych w sieci handlowej województwa szczecińskiego. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1996, Roln. 62(172), 375-382.
 177. Masiuk S., M. Korolewska-Włostowska, A. Ciemniak: Rozpuszczanie ciała stałego w cieczy w mieszalniku wibracyjnym. Mat.VII Ogólnopolskiego Seminarium „Mieszanie 96”, Koszalin-Kołobrzeg, Maj 1996, 157-160.
 178. Masiuk S., H. Łącki, Z. Kruszyński, A. Ciemniak: Uszczelnienia wału mieszadła. Inż. Aparat. Chem., 1996, 6, 23-27.
 179. Protasowicki M., E. Niedźwiecki: Zanieczyszczenia osadów dennych ujścia Odry metalami ciężkimi w świetle wieloletnich badań. w: Europejski ład ekologiczny, a problemy ochrony środowiska krajów nadbałtyckich (red. J.C. Chojnacki i E.J. Pałyga), Warszawa 1995, 122-127. (ISBN 83-903264-4-2).
 180. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, A. Perkowska, E. Meller: Recultivation possibillities around the ”Police” chemical plant phosphogipsum dumping site [Możliwości rekultywacji terenu wokół składowiska fosfogipsu Zakładów Chemicznych ”Police”]. w: Waste Management and Treatment Strategies and Methods (eds. Ekochem Ltd. Process Enginering Group), Szczecin, 1995, 219-227.
 181. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, T. Wojcieszczuk: Heavy metals pollution sources, and effects on arabble and forest soils in Szczecin Pomerania [Źródła zanieczyszczeń metalami ciężkimi i ich oddziaływanie na gleby użytków rolnych i leśnych Pomorza Szczecińskiego]. w: Waste Management and Treatment Strategies and Methods (eds. Ekochem Ltd. Process Enginering Group Szczecin), 1995, 208-218.
 182. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, W. Ciereszko, E. Meller: Ocena stanu zanieczyszcenia wybranych elementów ekosystemu Zalewu Szczecińskiego niektórymi metalami ciężkimi i związkami chloroorganicznymi. w: Zalew Szczeciński - Zalew Wielki, Zmiany jakościowe w wieloleciu, Wyd. PIOŚ, Warszawa 1994, 63-83. (ISBN 83-85949-21-6).
 183. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, W. Ciereszko, R. Kania, E. Daczkowska-Kozon, E, Sobecka: Potential utility of sewage solid residues from small town treatment plants [Możliwość zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni w niewielkich ośrodkach miejskich]. in: Biotechnology in Environmental Protection [Biotechnika w ochronie środowiska] (eds. Ekochem Ltd. Process Enginering Group Szczecin), 1994, 159-166.
 184. Ciereszko W.: Kumulacja PCB w tkankach karpi (Cyprinus carpio L.). Mat. Sesji Naukowej nt. Wkład nauk rolniczych w rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego, Szczecin 1994, 226-230.
 185. Ciereszko W.: Dynamika kumulacji i zaniku polichlorowanych bifenyli w wybranych narządach i tkankach karpia (Cyprinus carpio L.). AR Szczecin Rozprawy, 160, 67 s., Szczecin 1994.
 186. Kłyszejko B., Mourad M., Głębocka G., Ciereszko W., Ściążko T.: Bioccumulation of PCB,s (Aroclor 1242) and effects on the electrocardiogram of the ell Anguilla anguilla L.. Acta Ichtiologica et Piscatoria, 1993, 23, 1, 111-117.
 187. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, W. Ciereszko: Heavy metals and chloroorganic substances in sediment cores from the Szczecin Lagoon [Metale ciężkie i substancje chloroorganiczne w rdzeniach osadów z Zalewu Szczecińskiego]. W: Pollutants in Environment [Substancje Toksyczne w Środowisku], (eds.A. Smoczyńska et al.), 1993, 155-159.(ISBN 83-85261-23-0).
 188. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, E. Meller: Influence of phosphosypsum dumping site of Police chemical plant on adjacent environment [Oddziaływanie składowiska fosfogipsu Zakładów Chemicznych Police na przyległe środowisko], in: Pollutants in Environment [Substancje Toksyczne w Środowisku], (eds. A. Smoczyńska et al.), ART Olsztyn, 1993, 151-154. (ISBN 83-85261-23-0)
 189. Protasowicki M., E. Niedźwiecki: Zawartość metali ciężkich w osadach dennych portów ujścia Odry. Studia i Materiały MIR, Seria S, 1993, 117-120.
 190. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, W. Ciereszko, S. Markowski, E. Meller: Chemiczne właściwości gleb Łęgów Regalickich Wyspy Puckiej w obrębie Szczecina w zależności od sposobu użytkowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1993, 412, 161-164.
 191. Falkowski J., E. Niedźwicki, M. Protasowicki, W Ciereszko: Chemical and microbiological characteristics of bottom sediments in the Szczecin harbour, Proc. of the Third International Seminar on Environment Protection - Regional Problems, Międzyzdroje 1993, vol. 2, 335-343.
 192. Protasowicki M., M. Kurpios, W. Ciereszko: Zmiany zawartości Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, DDT i PCB w wybranych rybach przemysłowych Bałtyku. w: Monitoring Środowiska, Międzynarodowy Monitoring Biologiczny Morza Bałtyckiego (pod red. I. Ciszewskiej), Wyd. IOŚ, Warszawa 1993, 65-72. (ISBN 83-85805-07-9).
 193. Protasowicki M., Z. Machoy, W. Ciereszko, D. Samujło: Jakość zdrowotna żywności w Szczecinie i rejonie w świetle obecności wybranych zanieczyszczeń chemicznych. w: Stan środowiska miasta i rejonu Szczecina (pod red. Jasnowska J.) Wyd. ESOFT, Szczecin 1993, 285-294.(ISBN-83-90070-5-2)
 194. Marchlewicz M., M. Protasowicki, L. Różewicka, M. Piasecka M. Leszczyńska: Effect of long-term exposure to lead on testis and epididymis in rats. Folia Histochemica et Cytobiologica, 1993, 31(2), 55-62.
 195. Protasowicki M.: Preliminary studies on bone fluoride content in the Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.) from the Hornsund region. Acta Ichthyol. et Piscat. suppl., 1993, 23, 133-135.
 196. Protasowicki M., G. Morsy: Preliminary studies on heavy metal contents in aquatic organisms from the Hornsund area, with a particular reference to the Arctic charr [Salvelinus alpinus (L.)], Acta Ichthyol. et Piscat. suppl., 1993, 23, 115-132.
 197. Ciereszko W.: Polichlorowane węglowodory w wybranych hydrobiontach ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego. Studia i Materiały MIR, Seria S, 1993, 121-124.
 198. Protasowicki M.: Preliminary studies on heavy metal content in biota and sediments from ”artificial reef” area. Studia i Mat. Oceanol., 1993, 64(3), 77-83.
 199. Protasowicki M., E. Niedźwiecki, W. Ciereszko: Możliwości wykorzystywania osadów dennych. Mat. Konf. ”Nawozy organiczne”, Szczecin 1992, 264-269. (praca recenzowana).
 200. Protasowicki M.: Preliminary studies on selected elements in organs of dab Limanda limanda and their relation to fish disease state. Mar. Ecol. Prog. Ser., 1992, 91, 57-60.
 201. Protasowicki M., A. Chodyniecki: Bioaccumulation of cadmium in some organs of carp - Cyprinus carpio L. in case of per os administration. Archives of Polish Fisheries, 1992, 1(1), 59-64.
 202. Protasowicki M.: Heavy metals content in the selected food. Proc. 3rd World Congress Foodborne Infections and Intoxications, Berlin, 1992, 1310-1312.
 203. Protasowicki M.: Wstępna ocena toksykologiczna żywności rynku szczecińskiego pod kątem zawartości metali ciężkich. Mat. Symp. ”Działalność gospodarcza, a ochrona środowiska przyrodniczego”, Szczecin 1992, 87-93.
 204. Niedźwiecki E., M. Protasowicki: Metale ciężkie w środowisku przyrodniczym Pomorza Szczecińskiego. Mat. Symp. ”Działalność gospodarcza, a ochrona środowiska przyrodniczego”, Szczecin 1992, 53-61.
 205. Protasowicki M.: Long-term studies on heavy metals in aquatic organisms from River Odra mouth area. Acta Ichthyol. et Piscat., suppl., 1991, 21, 301-309.
 206. Protasowicki M.: Heavy metals in Southern Baltic fish: Present situation and future trends. Acta Ichthyol. et Piscat., suppl.,1991, 21, 291-300.
 207. Protasowicki M., E. Niedźwiecki: Zagrożenia ekologiczne w strefie ujścia Odry ze szczególnym uwzględnieniem metali ciężkich. Mat. Symp. ”Substancje toksyczne w środowisku” (pod red. Drabent Z. i L. Smoczyński), Olsztyn 1991, 3-6.
 208. Ciszewski P., M. Protasowicki: Wpływ zanieczyszczenia przybrzeżnych i otwartych wód Bałtyku na zdrowotność i skażenia ryb morskich. w: Ekosystemy Żywicielskie i Żywność, Zagrożenia i Problemy Ochrony (pod red. Michna W. i J. Żurek), Wyd. PPiU ”GEA”, Warszawa 1991, t.II, 89-105.
 209. Niedźwiecki E., M. Protasowicki, W. Ciereszko: Heavy metals in Odra mouth aquatic environment as an ecological hazard. Proc. International Workshop on Long-term Environmental Risks for Soils, Sediments and Ground-water in the Baltic Catchment Area, Tuczno 1991, 28-33.
 210. Protasowicki M.: Rozmieszczenie magnezu w narządach ryb i jego zaburzenia w warunkach zatrucia kadmem. Mat. Konf. Nauk. nt. Magnez w Środowisku Biologicznym, Szczecin 1991, 24-26.
 211. Protasowicki M., W. Ciereszko, M. Kurpios: Ocena stanu zanieczyszczenia wybranych organizmów wodnych strefy ujścia Odry. Mat. I Sejmiku Ekol., Szczecin 1990, 117-120.
 212. Morsy G., M. Protasowicki: Cadmium bioaccumulation and its effects on some hematological and histological aspects in carp, Cyprinus carpio L. at selected temperatures. Acta Ichthyol. et Piscat., 1990, 20(1), 105-116.
 213. Protasowicki M.: Metale ciężkie w elementach ekosystemu ujścia Odry. Mat. Sem. polsko-szwedzk., Szczecin 1989, 28-39.
 214. Protasowicki M.: Bioaccumulation and distribution of heavy metals in fish organs. Proc. 21st European Marine Biol. Symp., 1989, 609-614.
 215. Ciereszko W.: Zawartość DDT i jego metabolitów oraz PCB w mięśniach i wątrobach węgorzy z Zalewu Szczecińskiego. Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, 1988, 133, 63-68.
 216. Protasowicki M.: Wstępne badania Hg, Cd, Pb, Cu i Zn w golcu (Salvelinus alpinus L.) i innych organizmach z rejonu Hornsundu. Mat. XV Symp. Polarnego, Wrocław 1988, 373-379.
 217. Protasowicki M., A. Chodyniecki: Bioakumulacja Cd, Pb, Cu i Zn w karpiu - Cyprinus carpio L. w zależności od stężenia w wodzie i czasu ekspozycji. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1988, 133, 69-84.
 218. Protasowicki M., M. Kosior: Long-term observations of selected heavy metals contained in otoliths of cod from the Southern Baltic. Kieler Meresforsh., Sonderh., 1988, 6, 421-431.
 219. Protasowicki M., A. Ociepa, A. Chodyniecki: A comparative study on mercury content in selected predatory and planktonophagous fish species from the Baltic Sea. Proc. IV-th Symp. BMB , Gdańsk 13-18.10. 1975, Wyd. MIR, Gdynia 1987, 325-327.
 220. Protasowicki M.: Wybrane metale ciężkie w rybach Bałtyku Południowego. Rozprawy AR Szczec., 1987, 110, 78s.
 221. Protasowicki M.: Sex effects on Cd, Pb, Cu, and Zn contents in selected fish organs. Baltic Sea Environment Proc., 1986, 19, 433-441.
 222. Protasowicki M.: The long term observations on heavy metals content of fish in the Southern Baltic. I. Mercury. Baltic Sea Environment Proc., 1986, 19, 62-75.
 223. Protasowicki M.: Opriedielenije sodierżanya rtuti mietodom biespłamiennoj atomno-absorpcionnoj spiektrofotomietrii s ispolzowanijem tiohniki chołodnogo para [On the problem of mercury assesment by flameless atomic-absorption spectrophotometry - could vapour technique]. Probl. Fonovogo Monitoringa Sostoyanya Prirodnoy Sredy, Gidrometizdat, Leningrad 1985, 3, 48-53.
 224. Protasowicki M., A. Chodyniecki: The heavy metal content of Baltic ichthyofauna against their background levels in fish from others areas of the World Ocean. Proc. Symp. on Ecological Investigation of the Baltic Sea Environment (Riga 1983). Helsinki 1985, 131-147.
 225. Protasowicki M., J. Zarębski: Porównawcze badania nad zawartością fluoru w rybach. Studia i Mat. Oceanol. KBM PAN, 1985, 48, 97-110.
 226. Ciereszko W.: Wpływ obróbki termicznej na zawartość p,p’-DDT, p,p’-DDD i p,p’-DDE w wątrobach dorszy bałtyckich (Gadus morrhua L.). Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, 1984, 108, 65-84.
 227. Ciereszko W.: Wpływ solenia i marynowania na poziom p,p’-DDT i metabolitów w śledziu bałtyckim (Clupea harengus L.). Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, 1984, 108, 59-63.
 228. Protasowicki M., A. Chodyniecki, A. Ociepa: Metale ciężkie w rybach przemysłowych poławianych w latach 1976-1980. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1983, 103, 181-198.
 229. Protasowicki M.: Zmiany zawartości metali ciężkich w rybach Bałtyku i strefy ujścia Odry. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1982, 93, 213-221.
 230. Ciereszko W.: Zmiany zawartości sumy DDT oraz p,p’-DDE i p,p’-DDD w cyklu produkcyjnym konserw ”Flądra w oleju aromatyzowanym z papryką i cebulą”. Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, 1980, 82, 115-125.
 231. Ciereszko W., Babińska J., Mrozek B.: Wpływ Escherichia coli na degradację p,p’-DDT, p,p’-DDD i p,p’-DDD. Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, 1980, 82, 127-134.
 232. Protasowicki M., A. Chodyniecki: Fish as indicator of pollution of the Baltic Sea waters with some heavy metals. Oceanology, 1980, 13, 71-75.
 233. Protasowicki M.: Zawartość rtęci w rybach przemysłowych poławianych przez rybołówstwo polskie w latach 1974-1976. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1980, 82, 183-189.
 234. Protasowicki M.: Wpływ niektórych operacji technologicznych na poziom rtęci w mięsie ryb. Badania modelowe. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1980, 82, 163-181.
 235. Protasowicki M., R. Puchalski: Metale ciężkie (Hg, Cd, Pb, Cu i Zn) w krajowych i importowanych mączkach rybnych. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1980, 82, 157-162.
 236. Chodyniecki A., M. Protasowicki, A. Ociepa: Zmiany zawartości rtęci u szczupaków jeziora Dąbie w latach1973-1976 oraz jej poziom w rybach innych akwenów. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1980, 82, 137-147.
 237. Ociepa A., M. Protasowicki, A. Chodyniecki: Badania porównawcze zawartości rtęci w konserwach rybnych produkcji krajowej i zagranicznej. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1979, 75, 135-140.
 238. Ciereszko W., Bobińska J., Chodyniecki A.: Zmiany zawartości DDT, DDE i DDD w cyklu technologicznym produkcji konserw „Śledź po gdańsku”, Zesz. Nauk. AR w Szczec., 1978, 70, 137-143.
 239. Protasowicki M., A. Ociepa: Wpływ wieku, ciężaru i płci na zawartość rtęci w mięśniach i wybranych narządach szczupaka (Esox lucius L.). Zesz. Nauk. AR Szczec., 1978, 70, 145-155.
 240. Chodyniecki A., M. Protasowicki: Der Quecksilbergehalt in Musklen des Karpfen - Cyprinus carpio L. - als indicator Wasserverunreiningung. Acta Hydrochim. Hydrobiol., 1978, 5(2), 175-179.
 241. Ciereszko W., Chodyniecki A.: Insektycydy HCH, DDT, DDE i DDD w wybranych gatunkach ryb przemysłowych Oceanu Spokojnego, Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, 1977, 63, 47-54.
 242. Protasowicki M., A. Ociepa, A. Chodyniecki: Porównawcze badania metod oznaczania rtęci ogólnej. Metoda ditizonowa i metoda bezpłomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1977, 63, 55-62.
 243. Ociepa A., M. Protasowicki: Zależność poziomu rtęci ogólnej od rodzaju odżywiania u ryb pacyficznych. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1976, 60, 83-87.
 244. Chodyniecki A., M. Protasowicki, A. Ociepa, J. Juran: Badania nad stopniem zanieczyszczenia rtęcią ryb Dolnej Odry i Zatoki Pomorskiej. Studia i Mat. Oceanol. KBM PAN, 1976, 15, 33-46.
 245. Chodyniecki A., M. Kurpios, M. Protasowicki, J. Babińska: A study of the mercury content in muscles of the fish family Carangidae from the fishing grounds of the coast North West Africa. Acta Ichthyol. et Piscat., 1976, 6(2), 119-124. Protasowicki M., A. Ociepa, A. Chodyniecki: Zawartość rtęci w wybranych gatunkach ryb drapieżnych i planktonożernych Bałtyku. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1976, 54, 75-80.
 246. Chodyniecki A., M. Protasowicki, K. Kawczyńska: Badania zmian zawartości rtęci w cyklu produkcyjnym wybranego asortymentu konserw rybnych. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1975, 51, 53-57.
 247. Chodyniecki A., M. Kurpios, M. Protasowicki, J. Babińska: Badania zawartości rtęci w wybranych asortymentach polskich konserw rybnych. Przem. Spoż., 1975, 12, 479-481.
 248. Chodyniecki A., M. Kurpios, M. Protasowicki, A. Ociepa, J. Juran: Studies on mercury content in selected fish species from Pomeranian Gulf and Szczecin Firth. Acta Ichthyol. et Piscat., 1975, 5(1), 51-57.
 249. Protasowicki M.: Sr-90 i Cs-137 jako elementy skażeń radioaktywnych żywności pochodzenia morskiego. Zesz. Nauk. AR Szczec., 1973, 40,221-226.