Zakład Ekologii Morza i Ochrony Środowiska

<span><span>ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin</span></span>


Skład osobowy:
OsobaStanowiskoKontakt
Dr hab. Katarzyna STEPANOWSKA prof. ZUTKurator Zakładutel.: +48 91 449 66 82, pokój 213
katarzyna.stepanowska@zut.edu.pl
greyseal@o2.pl
Prof dr hab. Juliusz C. CHOJNACKIEmeryt
Profesor zwyczajny

tel. +48 91 449 6610, pok.13,

budynek główny,
juliusz.chojnacki@zut.edu.pl

Dr inż. Małgorzata RACZYŃSKAAdiunkttel.: +48 91 449 6614, pok.2 paw. D,
malgorzata.raczynska@zut.edu.pl
Dr inż. Joanna ROKICKA - PRAXMAJERAdiunkttel.: +48 91 449 6619, pok. 4 paw. D
joanna.rokicka-praxmajer@zut.edu.pl
Dr inż. Anna GRZESZCZYK - KOWALSKASpecjalista n.t.tel.: +48 91 449 6614, pok. 2 paw. D  agrzeszczykowal@zut.edu.pl
Mgr inż. Tadeusz ZAMKOWSKIStarszy specjalista n.t.tel.: +48 91 449 6614, pok. 1 paw. D  tazam@o2.pl ;tadzik2@o2.pl
Mgr inż. Agata TABERSKADoktorantkatel. 91 449 6619 pok. 5 paw. D

 

 

 

 

 

  • Przedmiotem zainteresowań pracowników Zakładu jest ekologia wód pojmowana we wszelkich wzajemnych relacjach hydrobiontów ze środowiskiem wodnym. Szczególne cechy środowiska wodnego (morskiego i limnetycznego) i struktury ekologiczne hydrobiontów to zagadnienia badawcze podejmowane przez pracowników Zakładu

  • Ekologia hydrobiontów - planktonu, bentosu i nektonu wód słodkich (lotycznych i lenitycznych) oraz estuaryjnych i morskich a zwłaszcza ich struktury populacyjne i biocenotyczne a także funkcjonowanie ekosystemów wodnych w warunkach antropopresji, stanowią główny profil badawczy Zakładu. Merytoryczny zakres zainteresowań pracowników Zakładu   związany jest z badaniami stanu środowiska wodnego w niezanieczyszczonych i zdegradowanych zbiornikach limnetycznych, estuaryjnych i morskich. Badane są warunki biotyczne a zwłaszcza skutki antropopresji oraz możliwości rewitalizacji hydrosfery.

  • Z inicjatywy Kierownika Zakładu, w czerwcu 1990 roku rozpoczął się eksperyment ekologiczny z pierwszymi na Bałtyku sztucznymi rafami na Zatoce Pomorskiej, którego celem jest określenie możliwości rewitalizacji zdegradowanych ekosystemów wód przybrzeżnych morza, przy pomocy sztucznych substratów. Od 1998 roku pod kierunkiem Kierownika Zakładu rozpoczęto eksperyment ekologiczny na jeziorze Miedwie polegający na biomanipulacji strukturą ekologiczną ichtiofauny dla przywrócenia naturalnych procesów samooczyszczania w jeziorze. Zleceniodawcą biomanipulacji i badań interdyscyplinarnych środowiska jeziornego jest Spółka Wodna Miedwie a środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Realizowaliśmy zadanie badawcze ”Określenie uwarunkowań i założeń podstaw ekorozwoju Pomorza Koszalińskiego na tle analizy warunków przyrodniczo - gospodarczych” w ramach tematu zamawianego w KBN PBZ-118-01,  a także dwa tematy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006: 1/ "Określenie wielkości biomasy fauny bentosowej wybranych rzek Pomorza Zachodniego oraz jakości wód tych rzek na podstawie wskaźnika BMWP-PL w celu oszacowania bazy pokarmowej ryb". Kierownik tematu dr inż. Małgorzata RACZYŃSKA. Projekt nr OR16-61535-OR1600014/07 oraz 2/"Rozpoznanie warunków tarliskowych i tarlisk ryb w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej w rejonie od Międzyzdrojów do Świętouścia metodą bezpośredniego monitoringu podwodnego". Kierownik tematu dr Piotr GRUSZKA. Projekt nr OR1600015/07. W 2010 roku prowadziliśmy inwentaryzację bentosu, planktonu, psammonu, kidziny na obszarze portu i klapowiska - zleceniodawca Urząd Morski w Szczecinie 2010-2011 w ramach monitoringu przedinwestycyjnego "Falochron osłonowy w Świnoujściu dla celów GAZOPORTU"

Przeczytaj więcej o nas:

- <span>Informacje o Zakładzie i zestaw fotografii prezentujący Zakład</span>

- <span>Wykaz publikacji pracowników Zakładu </span>

- <span>Miniskrypt "Podstawy ekologii i ochrony środowiska" - do pobrania</span>

 <span>- Leksykon przyrodniczo ekologiczny </span>

-<span> Atrakcyjny moduł realizowany w Zakładzie Ogólnopolski Kurs Ocena hydromorfologiczna rzek na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej</span>

<span>- Ogólnopolski Kurs ”Ocena hydromorfologiczna rzek na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej”</span>