Mikrobiologia stosowana

W roku 2011 został otwarty nowy kierunek, który jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie obecnego rynku pracy. Mikrobiologia Stosowana to studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne, trwające 6 semestrów i niestacjonarne trwające 7 semestrów  


Studia pierwszego stopnia na kierunku Mikrobiologia Stosowana przygotowują do szeroko rozumianej działalności w dziedzinie mikrobiologii na poziomie licencjackim. Absolwent powinien posiadać wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz technicznych. 

Przykładowe przedmioty w toku studiów:
chemia ogólna i nieorganiczna, podstawy mikrobiologii,   fizyka z elementami biofizyki, ekologia mikroorganizmów, mykologia stosowana, histologia,  mikrobiologia stosowana, mikrobiologia lekarska, genetyka mikroorganizmów, parazytologia medyczna mikrobiologia żywności, mikrobiologia przemysłowa,  toksykologia ogólna, mikrobiologia weterynaryjna, podstawy genetyki, biochemia dynamiczna,  techniki mikrobiologiczne, podstawy fizjologii, biologia komórki zwierzecej, podstawy ekologii, podstawy biotechnologii, fizjologia człowieka, patofizjologia, mikrobiologiczne aspekty  produkcji przetworów pochodzenia zwierzecego,


TWOJA PRZYSZŁOŚĆ:
- w przyszpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych
- w laboratoria mikrobiologicznych przy zakładach przetwórstwa żywności
- w Zakładach Higieny Weterynaryjnej
- w Stacjach Sanitarno Epidemjologicznych
- w laboratoriach w których stosowane będą metody z biologii molekularnej oraz jednostkach wykorzystujących mikroorganizmy w biotechnologii

Absolwent będzie posiadał: 
- podstawowe przygotowanie w zakresie chemii, biochemii, biotechnologii, anatomii, histologii, ekologii, genetyki, immunologii, epidemiologii oraz patologii; 
- ponadto zostanie zapoznany z biologią środowiska wodnego i glebowego, podstawami przetwórstwa żywności, chorobami zakaźnymi człowieka i zwierząt oraz chorobami wirusowymi - grzybiczymi i bakteryjnymi roślin. 
- efekty kształcenia absolwenta zostaną osiągnięte poprzez jego wszechstronne przygotowanie do pracy w rożnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych; będzie dysponował wiedzą z zakresu mikrobiologii ogólnej, wirusologii, mikologii oraz parazytologii oraz przygotowaniem do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym. 
- absolwent zapozna się z cyklami diagnostycznymi w laboratoriach zajmujących się mikrobiologią lekarską, mikrobiologią żywności, mikrobiologią weterynaryjną oraz parazytologią. 
- absolwent może podjąć pracę w laboratoriach farmaceutycznych, ochrony przyrody i środowiska; ponadto zostanie zapoznany z elementami prawa oraz normami prawnymi regulującymi postępowanie diagnostyczne oraz etyką zawodową. 
- absolwent zostanie przygotowany do pracy z najnowszą aparaturą diagnostyczną i badawczą.